Markéta Magidová (* 1984) se narodila v Praze, kde také žije a pracuje. V rámci studií prošla více ateliéry, studovala v ateliéru Reklamní fotografie na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na pražské UMPRUM pak obor Teorie a dějiny designu a nových médií a na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v ateliéru Video. Už z tohoto výčtu je patrné, že se neuzavírá pouze v jednom tvůrčím médiu, ale pracuje intermediálně se základem v konceptu. Zabývá se širokou škálou rezonujících témat, namátkou to jsou společenské a genderové normy v současnosti i v mytologickém pojetí, krizové momenty nebo rodina jako fenomén. Reflektuje jak čistě osobní a intimní témata, tak ta obecně rezonující a globální. Skrze 3D animovaný film Infamia zpracovala problematiku sociálního vyloučení a ztrátu právního i společenského statusu. Zpochybňuje paradigmata fikčních, literárních, fantaskních i dalších paralelních světů. Vytváří určitou živou metaforu našeho světa. Zkoumá polohy a podoby představivosti a škálu imaginace. V posledním tvůrčím období se zabývá právě dětskou představivostí a kreativitou. Tu nechává projevit bez usměrňování v plné autenticitě a posléze s jejími výstupy v podobě dětských kreseb dále pracuje – digitálně je převádí se záměrem co nejvěrnější podoby původního originálu. Dětské kresby jsou pak východiskem ke vzniku monumentálních objektů, které vychází z lineárních kreseb nebo k tvorbě objektů/obrazů, na nichž jsou v naddimenzovaném měřítku kresby dominantním vizuálním obsahem díla. Fascinace přímostí automatické tvorby, propojováním dětského výraziva jak estetického tak specificky sémantického, je základem pro její aktuální tvůrčí práci.