Environmentální otázky s cílem zvýšit kvalitu života konkrétního veřejného prostoru otevírá právě probíhající úvodní výstava projektu Gardening of Soul: Introduction v Domě umění Ústí nad Labem.

Aktuální problematika vztahování se k veřejnému prostoru rezonuje množstvím kulturních institucí a subjektů. Právě ústecký Dům umění si tento fenomén vymezil ambiciózně a široce – úvodní výstavou otevírá mnohaletý projekt několika zemí světa a spěje k zobrazení angažovaného jednání v krajině veřejného prostoru včetně zohlednění mnoha faktorů, které tento kontext ovlivňují. Množství nastolených okruhů, které výstavní projekt tematizuje, je palčivě přítomných – sociální vztahy, principy ekologie a udržitelnosti, strategie bezodpadového rozvoje i transformace zanedbaných míst. Bez ohledu na geografické souřadnice jsou to témata na výsost aktuální a jejich artikulace je cestou, jak přinést povědomí o této problematice zase dalším adeptům, kteří svou aktivitou přispějí ke zkvalitňování nejen podoby veřejného prostoru, ale i života v něm.

Dům umění Ústí nad Labem začlenil do kooperace na tomto výstavním projektu devět dalších institucí z Hongkongu, Chorvatska, Itálie, Islandu, Jihoafrické republiky, Německa, Rakouska, Ukrajiny a USA. Skrze materiály dokumentační povahy či přímo objektů k tématům zhotoveným tak představuje rozličné postupy k uměleckému ztvárnění zahrady a zahradničení. Od skutečných angažovaných prací ustálené komunity až k instalacím, které zahradu a její součásti estetizují.

Jaký dopad a dosah má tento typ výstavních projektů je těžké definitivně konstatovat. V predikci lze vycházet z četnosti návštěv těchto výstavních institucí a součtu jednotlivých umělců, umělkyň a uměleckých skupin, které se této tématice věnují. Přestože se dopad může pohybovat v řádu nižším než takovém, který je schopen plošně ovlivnit jednání zásadních subjektů, které mají na podobu environmentu vliv, viditelné je, že se výrazně zvyšuje množství umělců i dobrovolníků, kteří se skrze své výrazové prostředky k tomuto tématu vztahují. Tématika tak rezonuje nejen společností, ale i samotnými tvůrci, kterým se environment a veřejný prostor stává zásadním námětem. Přestože estetika tohoto angažovaného prostoru přechází spíše v sociální architekturu, performance či site-specific projekty, jednoznačně nelze nevidět, že tento okruh témat se v galeriích objevuje čím dál častěji. Jestliže je platný pro tyto platformy, je mi stále otázkou, ale z hlediska prizmatu hodnotové neutrality je tento jev přítomný a to četně. V galeriích a výstavních institucích může být pak skrze takové výstavní projekty inspiračním zdrojem pro vlastní jednání či uvědomění si problematiky v její aktuální podobě. Je tedy inspirativní vnímat zahradničení nejen jako akt údržby, ale současně jako akt sociálního propojování, údržby právě veřejného prostoru a taktéž možnosti aktivně na tomto poli konat – i sázet.

Přestože se téma obývání a zabydlování veřejného prostoru objevuje na umělecké scéně zpracovávané skrze nejrůznější výstavní a kulturní projekty četně již delší období, stále je potřeba tuto problematiku rozvíjet a posilovat tak uvědomění společnosti v širším dopadu, než pouze v tom komunitním, častokrát do sebe uzavřeném. Introduction v předešlém roce bylo otevřením tohoto mezinárodního výstavního projektu a v roce současném na něj naváže další výstup z tohoto dlouhodobého výzkumného, uměleckého a výstavního programu s názvem Gardening of Soul: In Five Chapters.


Gardening of Soul: Introduction
Dům umění Ústí nad Labem
(Klíšská 129a, Ústí nad Labem)
8. 12. 2022 — 11. 3. 2023