Kateřina Komm (* 1990) se narodila v Praze, kde také žije a pracuje. Absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění v sochařských ateliérech J. Róny, J. Zeithammela, J. Hendrycha a V. Míči. Umělecká tvorba Kateřiny Komm představuje mnohovrstevnaté vyjádření, které je patrné nejen ve způsobu její práce, ale i v propojování více médií, které výsledné dílo utvářejí. Široký rozptyl autorčiny tvorby je také patrný v měřítku, jež užívá – od miniaturních objektů a sošek se dostává až k velkoformátovým objektům suverénně opanujícím výstavní prostor – ač už interiérový nebo exteriérový. Vrstvení a propojování – nejen materiální – je specifickým rysem autorčiny tvorby. Osobní zkušenost pak námětem, jenž je zpracovaný buď aluzí nebo ztvárněný čitelně a konkrétně. Dalším atributem nalezitelným v autorčině tvorbě je paměť jako fenomén a s ní související potřeba uchovávat – v případě plastik se projevuje skrze nejrůznější užité techniky od rytí, psaní či vtiskávání, v případě autorských fotografií, které jsou obstupující linií jejích děl, pak artikulací a archivací tématu v dvourozměrném médiu. Množství záznamů událostí, individuálních prožitků a nejrůznějších vjemů neohraničené časové škály jsou polem, na jehož půdě pak vzájemně jednotlivé vrstvy prorůstají do konečného fyzického a viditelného celku. V rámci jednoho z nejnovějších děl – architektonicky pojatého objektu Cor Est Templum Sacrum – se jedná o autorčinu zrealizovanou expedici ke starodávným čínským a etruským hrobkám, jež je pro toto dílo hodnotovým pilířem. V návaznosti na své předešlé práce tak Komm vytvořila jakousi svatyni s reliéfy a sochami, jejíž vyznění lze fyzicky nejen sledovat, ale i pocítit skrze možnost do objektu vstoupit. Divák se tak stává návštěvníkem a může individuálně a specificky prožít jeho vrstevnatost i fyzičnost.