John Malkovich
Rudolfinum
nám. Jana Palacha 1/79, Praha 1
čt 2. 6. 20:00
650–3100 Kč