Cena EXIT je vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od roku 2003 a letos byl realizován již 9. ročník. Finalisty vždy vybírá odborná porota složená z kurátorů, teoretiků nebo umělců a vybraní studenti pak svá díla představují na výstavě v Galerii Emila Filly.


Ponechme stranou otázky o tom, dá-li se soutěžit ve výtvarném umění nebo jestli lze v soutěži odlišit díla hotová od konceptů teprve vznikajících. Cena EXIT vedle svých deklarovaných cílů souvisejících s mapováním stavu vzdělávání na uměleckých školách a směřováním nejmladších zástupců české i slovenské výtvarné scény, akcentuje praktickou stránku výstavního provozu v celé šíři, což se potvrdilo a umocnilo v letošním ročníku. Finalisté vybraní porotou k realizaci svých projektů musí čelit řadě specifických činitelů, které s realizací výstavy souvisí, a do značné míry takto nastavená situace kopíruje jejich budoucí „povolání”. V rámci skupinové výstavy je třeba vyrovnat se s koncepcí instalace připravenou kurátory (jakkoli zde nemůžeme mluvit o kurátorsky připravené výstavě), komunikovat s organizátory i mezi sebou navzájem. V neposlední řadě musí finalista připravit své dílo pro transport a podílet se na jeho instalaci v poměrně specifickém industriálním prostoru Fillovky. Pro výstavu Ceny EXIT je také připraven katalog, jehož vydání je spojeno s ceremoniálem vyhlášení vítěze – zúčastnění umělci a umělkyně proto také spolupracují na textových podkladech pro takovou publikaci. Zcela jistě do celého procesu patří také osobní reflexe vlastního projektu, přijetí možné kritiky ze strany publika i komise, což především v letošním ročníku krystalizovalo jako téma, nad nímž je potřeba se zamyslet v souvislosti s dalším směřováním této soutěže. Je to ale právě řada provázaných praktických kroků na realizaci výstavního projektu v současné výstavní instituci, co vytváří unikátní a významný charakter Ceny EXIT v kontextu formování současné umělecké scény.

Letošní ročník vygradoval ve středu 2. října, kdy byl komisí vybrán a slavnostně vyhlášen vítěz Ceny EXIT 2019, jímž se stal student Martin Hrvol z ateliéru Socha v 3D virtuálnom priestore slovenské Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě. Jeho projekt Otcova roľa sestával z instalace kamenných objektů doplněných zvukovou instalací a zahrnoval výzkum orální historie lidí z autorovy generace dotýkající se fenoménu chybějícího otce a vlivu této skutečnosti na různé roviny našich životů.

Součástí ceny pro vítěze je stipendium děkana a především samostatný výstavní termín, který bude realizován na přelomu roků 2020/2021 v Galerii G 99 při Domu umění města Brna.

text: Eva Mráziková