Hledáme­‑li v etymologickém slovníku slovo porozumění, většinou vycházíme z jeho kořene – rozum, které se vyskytuje takřka ve všech slovanských jazycích a vzniklo z praslovanského umъ. Předpona roz- pak vyjadřuje rozlišovací schopnost myšlení. Viz Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, Voznice: Leda, 2001. s. 548. S pojmem um pak souvisejí slova umět, umění, umělec, umělecký, umělý, umělost, vyumělkovaný. Pozůstatek českého um ve smyslu fortel má pak příbuznost (nikoli významovou) s ruským um, srbochorvatským ûm, staroslověnským umъ, které tvoří uskupení au­‑mo- ve významu (smyslového) vnímání a nejvíce se přibližují litevskému aumuõ, tj. rozum, (smyslové) chápání. Viz tamtéž, s. 690.

Důvodem, proč ráda uvádím etymologii slov, tj. zadaných témat, je ohlédnutí do historie a snaha o postihnutí skutečného významu slova, tj. významu, který se slovy většinou spojujeme a který se pak dále rozvíjel. Téma březnového čísla Porozumění samo vybízí k jakési myšlenkové exkursi, přinejmenším kvůli svému kořenu. Je nabíledni, že v tomto případě k pochopení dochází rozumovou cestou. Tedy nikoli citově, ale na základě logického uvažování. Logický – logos – slovo – úvaha, nebo zkušenost či úvaha na základě zkušenosti.

Někdy se ocitneme v konfliktu s jiným člověkem, bytostí, samostatnou entitou, nebo se situací. Naše první reakce většinou bývá zcela emotivní, bráníme se, buď se stáhneme, nebo bojujeme. Pak zpytujeme svědomí, nebo jsme na sebe pyšní, jak jsme obstáli v boji. Na málokom to však nezanechá následky a nevznikne touha pídit se, proč k dané reakci došlo. Proč dochází ke konfliktu ve zcela mírumilovných podmínkách. A to přichází na pomoc rozum a práce s fakty. Nastává pochopení, porozumění, které se většinou dostaví, až když jsme zcela klidní a nacházíme se, jak říká Bábi Zlopočasná v Úžasné Zeměploše Terryho Pratchetta, ve svém středu.

Když se zabýváme nějakým zkoumáním, ať je jakékoli, vždy porovnáváme a srovnáváme jednotlivé dílky mozaiky, přikládáme je k sobě, díváme se, pozorujeme, jak se navzájem spojují, anebo k sobě naopak nepasují. Do té doby, než si představíme celý obraz. To je podle mne skutečný smysl slova porozumění, jehož kořenem je um, tj. fištrón.